De taken van het bestuur

Huurdersvereniging Heusden rekent tot haar reguliere taken:

Scholing
Bestuursleden van Huurdersvereniging Heusden volgen cursussen, trainingen, symposia, studiedagen enz.

Deskundigen
In voorkomende gevallen zal het bestuur één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg of het geven van advies.

Overleg met stichting Woonveste
Het bestuur van de huurdersvereniging heeft met stichting Woonveste tenminste drie maal en zo nodig meermaals per jaar regulier overleg. Zij zal onderwerpen aandragen voor de agenda van elk overleg. Zo nodig zal een medewerker van stichting Woonveste voor een bestuursvergadering worden uitgenodigd.

Informeren
Het bestuur zal leden informeren en betrekken bij standpunten en activiteiten door:
- het uitgeven van nieuwsbrieven (nog in ontwikkeling) en verbetering van de website
- het houden van één ledenvergadering
- het houden van (één per woonkern) vergaderingen met wijkvertegenwoordigers

Ledenwerving
Het bestuur zal de huurders van stichting Woonveste en huurders die huren in Heusden als lid werven door inzet van daartoe geëigende middelen zoals PR, berichten in de media, het plaatsen van advertenties in het huis aan huisblad, het maken van een brochure over het werk van Huurdervereniging Heusden en het plaatsen van uitnodigingen in de Nieuwsbrieven en op de website. In 2017 zal dit ook ingevoerd worden voor de gemeente Haaren.

Belangenbehartiging
In voorkomende gevallen zal het bestuur zorgdragen voor het bijstaan van huurders bij het indienen van een klacht bij stichting Woonveste.

Bewonerscommissie(s)
In voorkomende gevallen zal het bestuur een bewonerscommissie bijstaan en/of ondersteunen bij hun activiteiten zoals deze in de Wet op het overleg huurders verhuurder is bepaald.